Kvalifikováni pro Vaši ochranu

O asociaci

Asociace přímého prodeje zabezpečení, s.z., je zapsaný spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

Je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je sdružovat odborně způsobilé a obchodně korektní fyzické i právnické osoby, které navrhují a prodávají způsob zabezpečení, instalují a servisují kvalitní prostředky zabezpečení do domácností či firem, a to výhradně cestou osobní nabídky a realizace sjednaného rozsahu zakázky na místě formou přímého prodeje. 

NAŠÍM POSLÁNÍM je především

 • Činnost v oblasti poradenství a ochrany spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám. A to především klamavým, silně nátlakovým až agresivním metodám prodeje.
 • Podpora prodeje kvalitní certifikované zabezpečovací techniky.
 • Poradenství a technická podpora pro firmy a dodavatele zabezpečení.
 • Školení montážních postupů odborných techniků pro zachování certifikační úrovně bezpečnosti výrobků.
 • Vzdělávání jednotlivců či vybraných skupin (senioři, mladiství, bytová družstva, společenství vlastníků) v oblasti prevence kriminality a zvyšování osobního bezpečí a ochrany majetku.
 • Činnost v oblasti propagace zabezpečení, ochrany majetku a osob, prostřednictvím projektu PREVENCE KRIMINALITY BEZPEČNÝ BYT.

PROJEKT PREVENCE KRIMINALITY – BEZPEČNÝ BYT

Projekt prevence kriminality – BEZPEČNÝ BYT je duševním vlatnictvím Asociace přímého prodeje zabezpečení. Je zaměřen na osobní bezpečnost občanů (zejména dětí a seniorů), na jejich vzdělávání a větší informovanost. S tím souvisí rovněž prevence kriminality a školení v oblasti zabezpečení domácností proti nejběžnějším metodám vloupání do bytu.

NAŠÍ PRIORITOU JE

Otevřený a profesionální přístup k zákazníkovi.

Podpora prodeje kvalitních certifikovaných bezpečnostních prvků zabezpečení.

Prosazování odborné montáže technikem, oprávněným koncesí pro poskytování služeb k ochraně majetku a osob.

PROJEKT 1000 rodin v bezpečí

Nový projekt asociace zabezpečení – spuštěný od 01. 06. 2019 a to v návaznosti na projekt Ministerstva vnitra s názvem “Zabezpečte se!”, který byl spuštěný na konci loňského roku.

Aplikaci do mobilu s podněty a doporučeními policie, jak si co nejlépe zabezpečit byt si můžete zdarma stáhnout ze stránek zabezpectese.cz.

Projekt 1.000 RODIN V BEZPEČÍ si klade za cíl během jednoho roku zvýšit bezpečnostní standard zabezpečení bytu 1.000 rodin v ČR a rovněž zvýšit jejich povědomí o ochraně osobního bezpečí a majetku.

Chceme toho dosáhnout bezplatnou preventivní činností, školením a především BEZPLATNOU MONTÁŽÍ 1 PRVKU ZABEZPEČENÍ BYTU. Jedná se o Kování Best-Z (v prodejní ceně 2.490 Kč) chránící vstupní dveře v oblasti pantů proti vysazení, vypáčení a vyražení.

Pokud by jste měli zájem v rámci tohoto projektu bezplatně zvýšit zabezpečení svého bytu, prosíme napište nám na adresu: info@zabezpectese.cz

KONTROLNÍ ZAZVONĚNÍ

V rámci prevence kriminality se projekt “BEZPEČNÝ BYT” zaměřuje na konkrétní a praktickou pomoc lidem. V praxi partneři asociace, kteří jsou k tomuto účelu vyškoleni, kontaktují lidi zejména ve více bytových domech. Tyto akce v terénu nazýváme “KONTROLNÍM ZAZVONĚNÍM”.

Provádíme ji s vědomím předsedů družstev a společenství vlastníků, které pak následně o výsledcích této kontrolní akce informujeme. Jejím účelem je zcela bezplatně oslovit jednotlivé nájemníky či vlastníky bytových jednotek. Zjišťujeme při tom bezpečnostní návyky při kontaktu samotném, ale i co se týče pohybu osob v domě nebo konkrétní ochranu bytové jednotky jako takové. Nájemníci jsou o této akci předem informováni prostřednictvím oznámení, které je vyvěšeno v domě. 

 V rámci tohoto kontrolního zazvonění je vyhotoven “PROTOKOL O STAVU DVEŘÍ”, který ukáže jednak nájemníkům a jednak i předsedům domovní správy, v jakém stavu jsou bytové uzávěry (dveře) a to ať po stránce bezpečnosti, tak i po stránce požární odolnosti. Na základě těchto informací pak mohou následně, ať již individuálně, či společnou součinností, sjednat nápravu zjištěných nedostatků. To vše proto, aby se dosáhlo větší bezpečnosti a ochrany majetků a osob, ať už co se týče bezpečí nebo požární ochrany. Nájemníkům jsou rovněž bezplatně zanechány informační magnetky jako připomínka bezpečného chování, nebo informace s důležitými telefoními čísly pro náhlé případy. Oznámení i tyto magnetky můžete vidět níže na stránce.

6 nejčastějších způsobů vloupání

Vypáčení zámkové části
Vypáčení zámkové části
Vylomení zárubně v zámkové části
Vylomení zárubně v zámkové části
Odvrtání vložky, vyplanžetování, SG metoda
Odvrtání vložky, vyplanžetování a SG metoda
Vysazení dveří z pantů
Vysazení dveří z pantů
Rozlomení vložky
Rozlomení vložky
Vylomení pantů ze dveří
Vylomení pantů ze dveří

Lidé obecně málo přemýšlejí,
jaký dopad na jejich život může mít
případné vloupání do jejich bytu

 1. Možnost fyzického ohrožení Vás nebo vašich blízkých

 2. Ztráta soukromí a důvěrných materiálů citlivého charakteru

 3. Ztrátu osobních věcí, ke kterým mám hluboký citový vztah

 4. Odcizení hodnotných věcí jako je zlato peníze a movitosti

 5. Zničení vstupních dveří a investici do nového zabezpečení (pro zajímavost: průměrná cena škody v ČR je asi 100.000 Kč, ale průměrná částka vyplacená pojišťovnami v roce 2016 je jen asi 55.000 Kč)

 6. Spoustu času při jednání na policii a pojišťovně

 7. Psychické trauma dlouhodobě navozující strach a obavy

BEZPEČNÝ BYT – ZÁSADY A POŽADAVKY

Zásada č. 1

Ochrana proti vyražení dveří.

Doporučení

Bezpečnostní protipožární dveře s třídou bezpečnosti minimálně 2.

Zásada č. 2

Ochrana proti vypáčení zámkové části dveří.

Doporučení

Bezpečnostní kování a bezpečnostní štít s výztuží.

Zásada č. 3

Ochrana proti rozlomení vložky.

Doporučení

Kvalitni bezpečnostní kování s překrytím vložky.

Zásada č. 4

Ochrana vložky proti planžetování, SG metodě, odvrtání.

Doporučení

Bezpečnostní vložka s ochranou proti těmto metodám vloupání.

Zásada č. 5

Ochrana zárubní v oblasti zámkové části proti vyražení.

Doporučení

Bezpečnostní kování, vyztužující zárubeň a zabraňující jejímu vylomení. Celkově zvýšuje stupeň osobní bezpečnosti v domácnosti.

Zásada č. 6

Ochrana proti vysazení dveří a vylomení pantů.

Doporučení

Bezpečnostní kování které je nejen vyztužujícím prvkem, ale rovněž chrání panty proti vylomení z dveří a zabraňuje vysazení dveří z pantů.

Zásada č. 7

Ochrana proti možnosti napadení osob

Doporučení

Bezpečnostní mříž, oddělující osoby uvnitř bytu od možného pachatele. V případě nekompetentního otevření dveří – zejména dětmi či seniory.

Kontakt

Asociace přímého prodeje zabezpečení z.s.

Sídlo:
Teslova 1129/2b702 00 Ostrava 1

IČ: 05241847

www.asociace-ppz.cz

Společnost Asociace přímého prodeje zabezpečení z.s. je zapsána v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,  oddíl L, vložka 15235.

Firmy, které se podílejí na projektu
bezpečný byt

Certifikovaní preventisté bytové kriminality 2018

Zdeněk Krejcar
Martin Krejčiřík
Tomáš Zlámal
Fabián Jan
Michal Demčík
Veronika Demčíková
Tesařík René
Chaloupka Vlastimil
Bugáň Aleš
Volfová Gabriela
Boháč Jan
Sulek Karel
Jan Zapletal
Pavlíková Gabriela
Vlč Jan
Daněk Jakub
Stenchlák Jiří
Mitlohner Lukáš
Sedlmajer Viktor
Hanák Jan
Haman Ondřej
Kosík Zdeněk
Vurm Jakub
Mitlohner Petr
Kýr František
Štěpán Vladimír
Urubek Dušan
Šmejkalová Helena
Fojt Karel

Etický kodex

1. Zakázané praktiky

Prodejci nepoužívají zavádějící, klamavé či nepoctivé obchodní praktiky. Jedná se především o uvádění věcně nesprávných informací, které by mohly vést spotřebitele k  rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil.  Popřípadě i pravdivých informací, které by mohly vést k rozhodnutí spotřebitele, které by jinak neučinil ohledně

 • existence a podstaty výrobků a montáže (produktu)
 • hlavních znaků výrobků a montáže
 • rozsahu závazku prodávajícího, motivu pro obchodní praktiku a podstaty prodejního postupu
 • ceny nebo způsobu výpočtu ceny anebo existence konkrétní cenové výhody
 • nutnosti servisu, náhradního dílu, výměny nebo opravy
 • podstaty, charakteristických rysů a práv prodávajícího
 • práv spotřebitele, včetně práva na náhradní dodání nebo vrácení kupní ceny vyplývajících z práv z vadného plnění nebo rizika, kterému může být vystaven

Dále prodejci nepoužívají praktiky vedoucí k záměně s jiným výrobkem nebo službou, ochrannou známkou nebo obchodní firmou jiného produktu nebo prodávajícího.

Dále prodejci nepoužívají klamavá opomenutí, když prodejce opomene uvést podstatné informace, které v dané souvislosti spotřebitel potřebuje pro rozhodnutí ohledně koupě.

Za podstatné informace se považují:

 • hlavní znaky výrobku nebo služby
 • adresa a totožnost prodávajícího nebo osoby, která jedná jeho jménem nebo na jeho účet
 • cena včetně daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, nebo pokud z povahy výrobku nebo služby vyplývá, že cenu nelze rozumně stanovit předem, způsob jejího výpočtu, a případně i veškeré další platby za dopravu nebo dodání, nebo pokud tyto platby nelze rozumně stanovit předem, skutečnost, že k ceně mohou být účtovány takové další platby
 • ujednání o platebních podmínkách, dodání, plnění a vyřizování reklamací a stížností
 • právo na odstoupení od smlouvy nebo ukončení závazku, pokud tato práva existují, a podmínky jejich uplatnění

2. Prokázání totožnosti

Na začátku obchodních prezentací přímí prodejci bez vyzvání pravdivě jednoznačně uvádí totožnost svou i totožnost společnosti, povahu výrobků (produktu) a účel své nabídky potenciálním spotřebitelům.

3. Prezentace a ukázky

Před uzavřením prodeje provedou přímí prodejci představení a předvedení produktu a poskytnou informace požadované zákonem. Prodejci nabízí spotřebitelům prezentace a ukázky produktů, které jsou přesné a úplné co do ceny, podmínek platby, podmínek pro vrácení produktů, záručních podmínek, poprodejního servisu a dodacích lhůt. Prodejci odpovídají na všechny otázky spotřebitelů přesně a srozumitelně. Uvádí-li prodejci tvrzení ohledně účinnosti výrobku (produktu), ať již ústní či písemná, potom to smí být pouze taková tvrzení, která jsou schválena asociací.

4. Objednávkový formulář

Spotřebiteli se doručuje či zpřístupňuje písemný objednávkový formulář v okamžiku či před uskutečněním  prodeje. V objednávkovém formuláři je uvedena společnost a prodejce a obsahuje celé jméno (název), trvalou adresu a telefonní číslo společnosti či prodejce, a všechny důležité prodejní podmínky. Záruční podmínky, podrobnosti o poprodejním servisu a jeho omezeních, doba trvání záruky a nápravné kroky dostupné spotřebiteli jsou jasně vymezeny v objednávkovém formuláři a dalších dokumentech přiložených k zabezpečovacímu produktu.

5. Propagace

Propagační dokumenty, inzeráty a poštovní zásilky neobsahují popis, informace, fotografie či ilustrace výrobku, které by byly klamavé či zavádějící. Propagační dokumenty obsahují název a adresu či telefonní číslo společnosti, případně i telefonní číslo přímého prodejce.

6. Reference

Reference ani jiná doporučení se nepoužívají způsobem pro spotřebitele zavádějícím.

7. Porovnávání a očerňování

Společnosti a přímí prodejci se zdrží srovnávání, které by mohlo být zavádějící nebo které se neslučuje se zásadami poctivé konkurence. Prodejci nejsou oprávněni přímo či nepřímo očerňovat jiné firmy či produkty. Společnosti a přímí prodejci nejsou oprávněni nekale využívat praktiky spojené s obchodním názvem a symbolem jiné firmy či produktu.

8. Právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Společnosti a přímí prodejci zajistí, aby objednávkový formulář obsahoval právo na odstoupení ve lhůtě rovnající se alespoň lhůtě stanovené zákonem.

9. Dodávka

Pokud se strany nedohodnou jinak, budou veškeré objednávky zpracovávány co nejrychleji, v každém případě však nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni, k němuž zákazník objednávku podepsal.

10. Vzdělávání a školení

Asociace zajistí patřičné vzdělávání a školení, jež přímým prodejcům umožní pracovat etickým způsobem, a to včetně informací o tomto etickém kodexu. Školení může být realizováno formou lekcí, písemných manuálů, příruček nebo audiovizuálních materiálů poskytnutých zdarma nebo za přiměřenou cenu. Asociace nebude  využívat vzdělávací programy jako zdroj zisku.

REFERENCE

Dobrý den,

projekt prevence kriminality je mimořádně zdařilá akce. Lidé musí být stálé upozorňován na nebezpečí, které jim hrozí zvenku. Musí jim být neustále vtloukáno, že jedině oni sami si ručí za bezpečí v bytě. Proto jsme tuto akci uvítali. Terénní pracovníci upozorní na triky bytových zlodějů a zároveň připomenou, co je nutné udělat, abychom se co nejlépe zlodějům uchránili. Pracovníci mají příjemné vystupování, umí jednat s lidmi a mají velký přehled v dané oblasti. Myslím si, že takové akce by měly probíhat ve všech místech naši republiky.

Pan Aleš Bugáň vystoupil na členské schůzi BD Jordánek Vyškov a přítomní měli možnost položit dotazy, na které jim ochotně odpovídal a tak jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Tímto bych mu chtěla jménem představenstva poděkovat a těším se na případnou další spolupráci.

S pozdravem Eva UHLÍŘOVÁ
BD Jordánek

Bytové družstvo Krátká 1102
se sídlem
Krátká 1102,742 21 Kopřivnice
IČO: 26855585

Vážený pane Stenchláku, v těchto dnech u nás probíhal projekt na PREVENCI KRIMINALITY.

Prevenci prováděla paní Pavlíková (Slavíková).

1) Prevenci kriminality pokládáme za velmi důležitou pro bezpečnost všech obyvatel v domě.
2) Projekt na prevenci kriminality považujeme za velice důležitou činnost, zvláště v dnešní době, a je důležité, že se tím někdo zabývá.
3) S vystupováním výše uvedených osob jsme byli velmi spokojeni, protože podali vyčerpávající informace většině nájemníků co udělat pro svoji bezpečnost a bezpečnost v domě, jak osobní tak požární.
4) Protože při této akci byly zjištěny velké vědomostní nedostatky, doporučujeme tuto akci všem domům ve městě i v okolí.

S pozdravem a přáním hezkého dne
Jana Brožková, předseda představenstva
(tel.:724 501 976, email: kratka1102@seznam.cz)
František Eliáš, místopředseda představenstva
Zuzana Duhaňova, Mgr.

Dobrý den.
Chtěli bychom s manželkou velmi poděkovat za Váš projekt.
Byli u nás pan Ivo Zvoneček a pan Vlastimil Chaloupka, kteří byli velmi milí a ochotní. Vysvětlili vše o bezpečnosti, zabezpečení bytu a co dělat při požáru. Po první návštěvě, kdy proběhlo tzv. kontrolní zvonění, jsme domluvili další schůzku ohledně zabezpečení domácnosti. Byli jsme moc rádi za možnost být součástí projektu a je skvělé, že dveře a zabezpečení zprostředkovává Česká firma. Tento projekt bychom chtěli doporučit i do dalších domácností a měst, protože být v bezpečí je v dnešní době důležité.

Jiří Šustek.
Obránců Míru 1047,
Kopřivnice.

Dobrý den,
prevence kriminality je určitě dobrá věc, hlavně pro starší seniory. Díky tomu má tento projekt smysl. Hlavně když je to podáno srozumitelně a pracovník dokáže na všechny otázky kvalifikovaně odpovědět. Určitě bych tuto akci doporučil i v ostatních městech. Vaše pracovnice, která nás navštívila, byla super.

Jiří Kaluža
Osvoboditelů
1210 Kopřivnice

Dobrý den,
Pro prevenci kriminality je nutné vykonat vše možné a zabránit nebo alespoň znesnadnit kriminálním živlům jejich trestní činnost. Takže tento projekt má smysl. Vystupování Vašich terénních pracovníků je profesionální a proto je doporučuji seznámit s prevencí kriminality všechny státní soukromé instituce.

Zuzana Hrdinová
17. listopadu 1218
Kopřivnice 742 21
S pozdravem Dušan Foltýnek

Dobrý večer,
píšu jen pár řádek ohledně prevence kriminality, která u nás proběhla 14. 11. 2017 v odpoledních hodinách vašimi skvělými spolupracovníky panem Zvonečkem a panem Chaloupkou. Jsme rádi za tento super projekt, kde nám vše bylo ochotně vysvětleno, protože v dnešní době si člověk opravdu neuvědomí, je-li jeho byt správně zabezpečen proti požáru, vloupání a zdali se správně zachová při pouštění cizích lidí do domu. Určitě bychom to doporučili všem domácnostem, ať si tak jako my díky vašim kvalifikovaným pracovníkům uvědomí tuto skutečnost. Takže za nás 100% palec nahoru 🙂 Tento projekt má určitě smysl.

Pěkný večer, rodina Kryšková.
René Kryške
17listopadu 1221
Kopřivnice
74221
mobil:604 572 449

Dobrý večer,
ráda bych touto cestou poděkovala panu Chaloupkovi a Zvonečkovi, kteří nám dnes představili projekt prevence kriminality. Šokoval nás výsledek bezpečnostního protokolu o stavu dveří. Manžel i já jsme velmi vděční za veškeré informace, které nám byly poskytnuty. Pánové Zvoneček a Chaloupka velice příjemně a seriózně vystupovali. Byla bych velmi ráda, kdyby tito dva pánové mohli zavítat na ZŠ Záhuní ve Frenštátu pod Radhoštěm do školní družiny, kde pracuji jako vychovatelka.

Myslím si, že informovanost dětí ohledně bezpečnosti není nikdy dost.

Děkuji
Dita Hrbáčková
17. listopadu 1217, Kopřivnice
tel. 728926348

Tento týden mě navštívila v rámci projektu – PREVENCE KRIMINALITY paní Andrea Smejkalová. Tento projekt je určitě důležitý, už proto, že terénní pracovnice paní Smejkalová při rozhovoru se mnou připomněla, jak se chovat, zdůraznila důležitá telefonní čísla a informovala, na co si dát pozor. Už proto, že bezpečnost se týká každého, tak projekt smysl má. Paní Smejkalová svým vstřícným vystupováním zpříjemnila naše jednání, při kterém mě seznámila s tímto projektem. Tento projekt by měl být v každém městě, jelikož bezpečnosti není nikdy dost. Jsem ráda, že se tento projekt konal v mém městě, v Kopřivnici a i další města by se měla zapojit.

Marie Sládková

Dobrý den.

Dnes 23. 10. 2017 nás navštívili Vaši zaměstnanci, pánové Vlastimil Chaloupka a Ivo Zvoneček. Jejich vystupování a seznámení s projektem Bezpečný byt bylo na profesionální úrovni. Zodpověděli nám na všechny dotazy a seznámili nás se zabezpečením domácnosti proti majetkové kriminalitě a možností snížení následků požáru a jeho šíření. V rámci našich možností doporučíme projekt Vaší společnosti našim známým.

hospodářka domu 1317/14A,
ul. Francouzská, Kopřivnice
Alena Diblíková

Vážení,
chtěla bych touto cestou poděkovat pracovníkům pro ” prevenci kriminality „, navštívili náš dům v Kopřivnici 1171. Informovali obyvatelé domu o zabezpečení bytu před vloupáním a také co dělat, kdyby začalo v domě hořet. Pokud jsem mohla mluvit s našimi nájemníky, tak docela kladně tuto návštěvu přijali. Myslím, že takovéto informace jsou velmi dobré a poučné zvláště v dnešní době, kdy nikomu není nic cizí. Ještě jednou děkuji a doporučuji takové informace i pro další domy a jejich obyvatele.

S pozdravem
Vlasta Machová